Lijnrecht.be

"Bij Lijnrecht staat de klant centraal!"

01-03-2019:

KUNNEN MIJN PLUSKINDEREN VAN MIJ ERVEN

Vaak hebben plusouders met hun pluskinderen een bijzonder goede band opgebouwd. De pluskinderen worden mogelijks zelfs beschouwd als eigen kinderen. Dan zou het derhalve ook wenselijk zijn dat de pluskinderen op dezelfde manier kunnen erven als de eventuele andere kinderen. Is dat zo?

Vaak hebben plusouders met hun pluskinderen een bijzonder goede band opgebouwd. De pluskinderen worden mogelijks zelfs beschouwd als eigen kinderen. Dan zou het derhalve ook wenselijk zijn dat de pluskinderen op dezelfde manier kunnen erven als de eventuele andere kinderen. Is dat zo?

In de wetgeving is geen speciale regeling opgenomen over de nalatenschap van plusouders. Pluskinderen zullen aldus niet automatisch erven van plusouders.

De pluskinderen kunnen uiteraard wel in een testament opgenomen worden, doch wanneer er bijvoorbeeld eigen kinderen zijn, kan dit vaak toch tot een onderscheid tussen pluskinderen en eigen kinderen leiden, omdat de eigen kinderen aanspraak kunnen maken op een bepaald wettelijk gedeelte van de nalatenschap dat specifiek voorbehouden wordt voor de kinderen (het reservatair deel). Tevens kan na het overlijkden van één plusouder, de andere plusouder zijn/haar testament nog aanpassen, zodat de andere pluskinderen eventueel benadeeld worden.

Om dit uit te sluiten is het mogelijk om tot adoptie over te gaan. Er zijn twee soorten van adoptie: gewone adoptie en volle adoptie.

Bij volle adoptie zal het kind dezelfde rechten verkrijgen als een ander wettelijk kind. De banden met de oorspronkelijke ouder worden volledig doorgeknipt en de adoptieouder komt hiervoor wettelijk in de plaats. Het is enkel mogelijk over te gaan tot volle adoptie bij minderjarige kinderen.

Bij gewone adoptie zullen de banden met de oorspronkelijke ouder nier doorgeknipt worden en zullen de pluskinderen ook blijven erven van hun oorspronkelijke ouders. Zij verkrijgen op de nalatenschap van de plusouder dezelfde rechten als een kind daarop zou hebben, maar zij verkrijgen enkel geen recht op de nalatenschap van bloedverwanten van de plusouder.

Om tot gewone adoptie over te gaan, dient er een vonnis van de Familierechtbank te worden verkregen. Gezien de pluskinderen verwant zijn tot de echtgenoot/echtgenote, beslist de rechter over de opportuniteit om al dan niet een maatschappelijk onderzoek te bevelen. Indien de pluskinderen de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt of meerderjarig zijn, is het wel noodzakelijk dat de pluskinderen met de gewone adoptie zelf ook instemmen. Bij minderjarige pluskinderen zullen ook de biologische ouders dienen in te stemmen met de adoptie. Ook de echtegenoot/echtgenote van de plusouder en van het pluskind dienen in te stemmen met de adoptie.

Opgelet: Feit blijft dat de successierechten meer bedragen bij de gewone adoptanten datn bij de eigen kinderen.