Lijnrecht.be

"Bij Lijnrecht staat de klant centraal!"

01-08-2019:

NAAR EEN NIEUW JEUGDDELINQUENTIERECHT VANAF 1 SEPTEMBER 2019

Het Vlaams Parlement heeft op 6 februari 2019 het nieuwe jeugddelinquentierecht goedgekeurd, waarvan de inwerkingtreding voorzien is op 1 september 2019.

De wet focust op een zestal uitgangspunten. Wij pikken er vier uit:

Het Vlaams Parlement heeft op 6 februari 2019 het nieuwe jeugddelinquentierecht goedgekeurd, waarvan de inwerkingtreding voorzien is op 1 september 2019.

De wet focust op een zestal uitgangspunten. Wij pikken er vier uit:

1. De verantwoordelijkheid van de jongere wordt voorop gesteld

• De jongere wordt verantwoordelijk gesteld voor zijn daden en de gevolgen ervan. De ‘reactie’ op een jeugddelict moet zich richten op de schade die de minderjarige aan zijn slachtoffer en de maatschappij heeft veroorzaakt. Een ‘reactie’ wordt in het decreet omschreven als volgt: de maatregel of sanctie als maatschappelijk antwoord op een jeugddelict.

• De leeftijd van twaalf jaar wordt aanvaard als ondergrens bij het aanspreken van jongeren op hun verantwoordelijkheid. Onder die leeftijd kan er geen sprake zijn van verantwoordelijkheid.

• ‘Reacties’ op het jeugddelict gepleegd door minderjarigen zijn onder het jeugddelinquentierecht mogelijk tot de leeftijd van drieëntwintig jaar. In bepaalde gevallen kan de leeftijd van drieëntwintig jaar worden overschreden bij de uitvoering.

• De term MOF (een als misdrijf omschreven feit) wordt niet meer gebruikt. Men spreekt in de toekomst van ‘jeugddelict’.

*

2. Er dient sprake te zijn van een herstelgerichte en constructieve ‘reactie’

• De ouders zullen zeer actief betrokken worden. ‘Reacties’ op jeugddelicten moeten niet alleen duidelijk zijn voor de betrokken minderjarigen. Er moet ook duidelijkheid geboden worden aan de ouders/opvoedingsverantwoordelijken, slachtoffers en de maatschappij.

• Eén van de mogelijke ‘reacties’ is het aanbieden van een ‘positief project’. Aan de jongere wordt aangeboden zelf een voorstel uit te werken. Er zal bijstand worden voorzien door een jeugdadvocaat. Indien het project positief wordt afgerond, zal de strafvordering kunnen vervallen worden verklaard.

*

3. Er zullen (meer) rechtswaarborgen worden voorzien

• De minderjarige zal recht hebben op gespecialiseerde juridische bijstand. Op dit moment krijgen minderjarigen ook al de bijstand van een gespecialiseerde jeugdadvocaat, maar deze bijstand zal verruimd worden. Zo zal er bv. ook bijstand zijn bij een verschijning bij de Procureur. Het vermoeden van onschuld van de minderjarige staat wel steeds voorop.

*

4. De gesloten opvang wordt als meest ingrijpende ‘reactie’ beschouwd

• Er zal een gesloten plaatsingsmogelijkheid worden gereserveerd voor personen die jeugddelicten plegen. In uitzonderlijke omstandigheden blijft het mogelijk om jongeren vanaf zestien jaar uit handen te geven en te berechten als een volwassene.

***

Vragen? Contacteer ons!

Karen STRAUWEN Berthe VANORMELINGEN