Lijnrecht.be

"Lijnrecht stelt service aan de klant centraal! En daar staat geen tijd op. We willen zo veel mogelijk voor u beschikbaar zijn."

10-10-2017:

Hervorming insolventierecht ondernemingen

Onze huidige faillissementswetgeving wordt vorm gegeven door de faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Echter, ingevolge de wet 11 augustus 2017 wordt het bestaande Belgische insolventierecht van ondernemingen grondig hervormd en afgestemd de Europese normen. Bovendien zal alle insolventiewetgeving van ondernemingen coherent worden gemaakt en ondergebracht worden in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Opvallende vernieuwing is dat nu ook de vrije beroepers onder de nieuwe insolventiewetgeving vallen. Momenteel kunnen zij niet echt failliet gaan maar net als alle ondernemingen krijgen ook zij voortaan de mogelijkheid om hun beroepsonderneming aan te passen, te laten beschermen of te laten ophouden. Bijgevolg zullen dus ook ook vrije beroepen, landbouwentiteiten, vzw’s en alle natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit kunnen failliet gaan.

Een andere wijziging betreft een duidelijke, lang gehoopte modernisering. Immers, er wordt voorzien in een volledige elektronische insolventieprocedure. In het geïnformatiseerde ‘Centraal Register Solvabiliteit’ zullen alle gegevens en dossiers over minnelijke akkoorden, procedures van gerechtelijke reorganisatie of faillissement worden bewaard en geraadpleegd kunnen worden door de rechtbanken, rechters, griffiers en curatoren. Een heuse logistieke besparing dus want het zal dus niet meer nodig zijn om langs de griffie van de rechtbank van koophandel te passeren om een faillissementsdossier neer te leggen.

Om het ondernemerschap te blijven stimuleren wordt er reeds, bij wijze van tweede kasn, reeds tijdens een faillissementsprocedure de mogelijkheid geboden aan de gefailleerde om opnieuw kunnen starten met een nieuwe onderneming. De ondernemer moet niet meer wachten totdat het lopende faillissement is afgewikkeld.

De nieuwe wet vernieuwt ook het minnelijk akkoord. Dat akkoord verzekert de schuldeiser dat hij de betalingen die hij ontvangt, ook kan behouden. Aan dit akkoord kan ook uitvoerbare kracht worden gegeven, wat betekent dat de schuldeiser, bij stilzitten van de schuldenaar, het akkoord voor de rechtbank kan afdwingen.

En een schuldenaar die in moeilijke papieren zit, maar zelf niet in staat is om orde op zaken te stellen, zal een beroep kunnen doen op een ondernemingsbemiddelaar die hem kan bijstaan bij het opstellen van een akkoord met de schuldeisers. Met deze maatregelen kan een onderneming in moeilijkheden heel snel in haar situatie ingrijpen en een doorstart maken tegen een zeer lage prijs.

De nieuwe wet zal evenwe pas grotendeels in werking treden op 1 mei 2018.

Voor bijkomende vragen en uitleg kan u zoals steeds contact met ons opnemen via info@lijnrecht.be.

 

Guy SCHIEPERS

Advocaat-vennoot