Lijnrecht.be

"De kortste weg tussen twee punten is een rechte lijn. Een lijn waar u recht op heeft."

14-09-2018:

U ALS ONDERNEMING KAN ZICH VERWACHTEN AAN WAT VERNIEUWINGEN VANAF NOVEMBER 2018

Het recht verandert steeds. Het evolueert, het groeit en ondergaat grondige wijzigingen. Het handelsrecht is hier geen uitzondering op.  Op 1 november 2018 treden er dan op het vlak van het handelsrecht verschillende wijzigingen op. Één van deze wijzigingen is de afschaffing van het Wetboek van Koophandel en bijgevolg het achterlaten van het handelaarsbegrip.

Anno 2018 is het handelaarsbegrip in onbruik geraakt. Hierdoor schaft men dit handelaarsbegrip af en gaat men over tot de invoering van een nieuw en modern ‘ondernemingsbegrip’. Deze vernieuwing heeft voor u als zelfstandige, rechtspersoon of feitelijke vereniging ook implicaties bijvoorbeeld op vlak van het bewijsrecht. Door het wijzigen van het ondernemingsbegrip treedt er een hele modernisering van het bewijsrecht op.

Eerder gold artikel 25 lid 1 van het Wetboek van Koophandel. Hierin werd het basisprincipe van vrij bewijs tussen handelaars naar voor geschoven.  Dit wilt zeggen dat bewijs geleverd kon worden door alle middelen van het recht, met inbegrip van vermoedens en getuigen. 

Gezien het handelaarsbegrip achterwege gelaten wordt zal dit ook zo zijn voor de regels omtrent de bewijsvoering. Het grote gevolg hiervan is dat het handelaarsbegrip wordt vervangen door het ‘ondernemingsbegrip’. Het ondernemingsbegrip is een stuk ruimer dan het handelaarsbegrip en omvat verschillende andere actoren.

Onder het nieuwe ondernemingsbegrip vallen volgende actoren nu ook:

  • Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent. Hieronder verstaat men dus zaakvoerders, bestuurders en beoefenaars van een vrij beroep.
     
  • Iedere rechtspersoon, dus ook verenigingen en stichtingen worden ondernemingen, zelfs indien ze geen economisch doel nastreven.
     
  • Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij zij niet aan winstuitkering doet of beoogt te doen. De maatschap wordt dus ook een onderneming, dit geldt niet voor feitelijke verenigingen.

Gezien het ondernemingsbegrip veel ruimer is dan het handelaarsbegrip heeft dit tot gevolg dat het toepassingsgebied van het vrij bewijs erg wordt uitgebreid en dit soepel bewijsrecht nu voor meerdere actoren zal gelden.

Voor bijkomende vragen en uitleg kan u zoals steeds contact met ons opnemen via info@lijnrecht.be.

Merve MALKOC

Advocaat - stagiaire

 Guy SCHIEPERS

Advocaat - vennoot