Lijnrecht.be

"Lijnrecht heeft een uniek netwerk van advocatenmedewerkers uitgebouwd."

14-10-2018:

NIEUWE BEMIDDELINGSWET: VERPLICHTE BEMIDDELING MOGELIJK

Op 02.07.2018 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing gepubliceerd.

Met deze wet tracht de wetgever bemiddeling als alternatief voor de traditionele geschillenbeslechting meer naar voren te schuiven.

Zo verruimt de wet het toepassingsgebied van bemiddeling. Ook niet-vermogensrechtelijke geschillen, evenals een aantal in de wet aangeduide familiale geschillen kunnen voorwerp zijn voor bemiddeling.

Wanneer één van de partijen de zaak aanhangig maakt voor de Rechtbank, kan de rechter op eerste zitting partijen bevragen over de wijze waarop zij voorafgaand aan het geding geprobeerd hebben het geschil minnelijk op te lossen. Eveneens kan de rechter partijen inlichten over de mogelijkheden om alsnog tot bemiddeling over te gaan. Om er helemaal zeker van te zijn dat partijen op de hoogte zijn van de mogelijkheid tot bemiddeling, kan de rechter zelfs bevelen dat partijen in persoon aanwezig dienen te zijn zodat hij het aan hen kan uitleggen.

Wanneer de rechter het nuttig acht, kan hij op diezelfde zitting de zaak laten uitstellen maximaal met een maand om partijen in de gelegenheid te stellen extra informatie in te winnen betreffende de bemiddeling en om na te gaan of hun geschil geheel of gedeeltelijk minnelijk kan opgelost worden. Deze maatregel kan door de rechter in éénzelfde geschil niet tweemaal worden bevolen.

Gedurende de gehele procedure kan de rechter op gezamenlijk verzoek van de partijen of op eigen initiatief maar met instemming van de partijen, een bemiddeling bevelen.

Wanneer één van de partijen instemt met bemiddeling en de andere partij niet, doch de rechter is van mening dat een verzoening tussen de partijen mogelijk is, dan kan de rechter een bemiddeling bevelen.

Indien alle partijen tegen de bemiddeling gekant zijn, kan de rechter geen bemiddeling verplichten.

Het is aldus voor de rechter mogelijk om een bemiddeling op te leggen tegen de zin van één van de partijen. De wetgever acht deze mogelijkheid verantwoord nu de rechter de partijen enkel op kan leggen om een bemiddelingspoging te ondernemen, doch partijen niet dwingt om ook effectief tot een bemiddelingsakkoord te komen.

Tegen het vonnis waarin een gerechtelijke bemiddeling wordt bevolen is het bovendien niet mogelijk om hoger beroep/verzet aan te tekenen.