Lijnrecht.be

"Bij Lijnrecht staat de klant centraal!"

FAQ

Ik heb problemen in mijn echtelijk leven. Wat dien ik of wat kan ik ondernemen?

 • Gebruik of genot van de echtelijke woning met uitsluiting van de andere partner
 • Gebruik of genot van de wagen
 • Oudersschapsrechten en omgangsrechten over minderjarige kinderen
 • Gebruiksrecht over roerende goederen toebehorend aan de gemeenschap
 • Afbetalingen van gemeenschappelijke schulden of leningen
 • Omgangsrecht met huisdieren
 • ...

De enige twee eigenschappen waaraan een maatregel moet voldoen, opdat die door de Vrederechter uitgesproken kan worden is:

 1. De maatregel is beperkt in tijd.
 2. Er kan aangetoond worden dat deze maatregel dringend nodig is.

Hoe kan ik uit de echt scheiden?

Sedert de nieuwe wet van 27 april 2007 tot hervorming van de echtscheiding, in werking getreden op 01.09.2008, wordt de schuldloze echtscheiding ingevoerd. Derhalve dient de ene echtgenoot niet meer te bewijzen dat de andere echtgenoot overspel, geweldpleging, mishandeling of ernstige beledigingen heeft gepleegd.

De ene echtgenoot dient nu enkel aan te tonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Dit kan de ene echtgenoot aantonen door het bewijs (attest van woonst met historiek van woonplaatsen, vonnis van de Vrederechter in het kader van een procedure dringende en voorlopige maatregelen waarbij beide echtgenoten gemachtigd worden afzonderlijk woonst te houden) te leveren dat men reeds meer dan 1 jaar feitelijk gescheiden woont. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat de gerechtskosten dienen betaald te worden door de eisende partij.

Indien beide partijen samen de echtscheidingsprocedure opstarten, dienen de echtgenoten slechts een feitelijke scheiding van 6 maanden aan te tonen.
Tevens kan de ene echtgenoot ook aantonen dat het huwelijk ontwricht is doordat de andere echtgenoot een fout heeft begaan, waaronder een overspelige relatie, toebrengen van slagen en verwondingen,…
Daarnaast kunnen echtgenoten nog steeds een echtscheiding met onderlinge toestemming vorderen. De echtgenoten stellen hiervoor een overeenkomst op met betrekking tot verdeling van hun goederen, schulden, gelden, regeling voor de kinderen,…De voorwaarden van twee jaar huwelijk en de leeftijd van 20 jaar dienen niet meer vervuld te zijn.

Wat betreft de onderhoudsuitkering na echtscheiding, kan elke behoeftige echtgenoot een uitkering vorderen. De onderhoudsplichtige echtgenoot dient, om te ontsnappen aan betaling, een zware fout in hoofde van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot aan te tonen, die de voortzetting van het huwelijk onmogelijk heeft gemaakt. Derhalve kunnen fouten die begaan zijn nadat het huwelijk reeds ernstig verstoord was, niet in aanmerking genomen worden.
De onderhoudsuitkering kan maximaal 1/3 van het inkomen van de onderhoudsgerechtigde bedragen. De uitkering is verschuldigd gedurende zoveel jaren als de duur van het huwelijk of totdat de financiële of familiale situatie van de ene of andere echtgenoot is gewijzigd.

Is een rijverbod te vermijden bij een snelheidsovertreding?

Theoretisch gezien is de rechter niet verplicht een effectief rijverbod uit te spreken. De rechtspraak is echter dusdanig geëvolueerd tot vanaf het ogenblik dat er sprake is van een zware fout er in praktijk effectieve rijverboden opgelegd worden.

Een rijverbod kan evenwel enkel en alleen door een rechter opgelegd worden. Dit kan, bijgevolg niet opgelegd worden in het kader van de betaling van een minnelijke schikking.

Wij adviseren derhalve zeer duidelijk (behalve wanneer er duidelijke elementen voor een vrijspraak zijn) in te gaan op het voorstel tot betaling van een minnelijke schikking, zelfs al lijkt dit veel. Aldus vermijdt u de politierechtbank en allicht het rijverbod.

Zijn de factuurvoorwaarden van mijn leverancier op mij van toepassing?

Factuurvoorwaarden zijn enkel van toepassing tussen handelaars. Opzichtens privé-personen zijn factuurvoorwaarden niet van toepassing, tenzij men expliciet (via een geschrift of handtekening) zich akkoord verklaard heeft met de factuurvoorwaarden. Daarenboven mogen zomaar niet, ook niet tussen handelaars, alle bedingen in factuurvoorwaarden toepasselijk verklaard worden. Zo wordt een te hoge intrest of een te hoge forfaitaire boete (bij niet betaling van facturen) automatisch afgewezen of minstens verminderd door de rechtbank

In concreto betekent dit dat de faktuurvoorwaarden op u niet van toepassing zijn indien u geen handelaar bent. Ze zullen wel op u van toepassing zijn indien u ofwel een handelaar bent ofwel indien u er expleciet mee akkoord ging.

Wat moet ik doen indien ik ten onrechte een factuur ontvang?

Indien u ten onrechte een factuur ontvangt dient deze onmiddellijk geprotesteerd te worden.
De wet als dusdanig bepaalt hierover geen algemene termijn doch tussen handelaars wordt in de rechtsleer en rechtspraak, uiteraard verschillend afhankelijk van de sector waarin men zit, gesproken van 8 tot 14 dagen.

U kan uw protest op de factuur in feite op 2 wijzen uiten:

 1. Een algemeen protest: Indien u een algemeen protest uitschrijft reclameer je de volledige factuur. Je kan hier best onmiddellijk ook een reden bij geven en een voorbehoud maken voor nog later op te geven andere redenen.
 2. Een specifiek protest: Bij een specifiek protest breng je enkel protest uit opzichtens een onderdeel van de factuur. Indien je het overig gedeelte niet protesteert betaal je dit best ook zodat je toch je goede wil toont en enkel het betwist gedeelte niet betaalt. Teneinde bewijskracht te kunnen geven aan je protest dient dit aangetekend verstuurd te worden. Het zal vervolgens aan de uitschrijver van de factuur zijn om jouw voor de Rechtbank te dagen teneinde de rechter uitspraak te laten doen over de gerezen betwisting.

Is het belangrijk je huurcontract te laten registreren?

Een huurcontract met betrekking tot een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is tot huisvesting van een gezin of van één persoon dient vanaf 1 januari 2007 verplicht door de verhuurder geregistreerd te worden. Ook de huurder kan dergelijk huurcontract laten registeren indien hij dit wenselijk acht. Andere contracten dienen, zoals in het verleden, nog steeds te worden geregistreerd door de verhuurder én huurder.

Dit heeft als gevolg dat de huurder vanaf de datum van registratie wettelijk beschermd wordt tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar bij een verkoop van het verhuurde onroerend goed.

Het huurcontract dient te worden geregistreerd op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het pand gelegen is.

Het contract dient minstens volgende bepalingen te bevatten:

 • Naam en adres van de verhuurder
 • Naam van de huurder
 • Ingangsdatum van het contract
 • De huurprijs (prijs en lasten)
 • De omschrijving van het pand

Het contract dient binnen de 2 maanden vanaf ondertekening te worden geregistreerd.

De registratie van een huurcontract is kosteloos.

Indien het huurcontract, afgesloten voor een termijn langer dan drie jaar, niet is geregistreerd, kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn.

Kan je je uitgeschreven factuur bevoorrecht maken t.o.v. een schuldenaar van wie je vermoedt dat hij mogelijks insolvabel is of in faling zal verklaard worden?

Ja, deze mogelijkheid bestaat in beperkte mate. Artikel 20, 5e van de hypotheekwet bepaalt dat de onbetaald gebleven verkopen van machines, toestellen, gereedschap en ander bedrijfsuitrustingsmateriaal voor een nijverheid-, handel- of ambachtsondernemingen behoudt gedurende 5 jaar een voorrecht op die goederen, zelfs indien zij onroerend zijn geworden door bestemming of in corporatie indien hij binnen de 15 dagen na de levering een factuur neerlegt op de griffie van een Rechtbank van koophandel.

Voor alle duidelijkheid is enkel de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de woon- of verblijfplaats van de koper bevoegd. Met kopie van de facturen wordt bedoeld "en door de verkoper éénsluidend verklaard afschrift van de al dan niet aanvaarde facturen van elke andere akte waaruit de verkoop blijkt".

Bovendien strekt het voorrecht zich ook uit op de accecorea van de prijs. Dit wil zeggen dat al hetgeen de koper noodzakelijkerwijze zal dienen te betalen om het goed te verkrijgen bevoorrecht is (bv. de BTW en de bijkomende kosten van verkoop).