Lijnrecht.be

"Lijnrecht heeft een uniek netwerk van advocatenmedewerkers uitgebouwd."

Privacyverklaring

1. Voorafgaandelijke toelichting

Lijnrecht BV, Henisstraat 15, 3700 TONGEREN verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kan u ons mailen op volgend mailadres: info@lijnrecht.be.

De privacywetgeving verplicht ons om de informatie die we in deze privacyverklaring meedelen voor jou toegankelijk te maken. Deze privacyverklaring verduidelijkt welke maatregelen we nemen om jouw privacy te beschermen wanneer jij onze diensten of producten gebruikt en welke rechten je hebt.

Wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken zijn wij in de meeste gevallen de “verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij het doel van en de middelen voor de verwerking bepalen.

Door onze diensten en/of producten aan te schaffen geef je aan ermee akkoord te gaan dat we sommige persoonlijke gegevens over jou verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel beschreven in onze privacyverklaring. We nodigen je uit om deze verklaring aandachtig te lezen. Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst nog aangepast wordt. We vragen je dan ook om de privacyverklaring op regelmatige basis terug te lezen.

 

2. Verwerkingsdoeleinden

Lijnrecht BV, Henisstraat 15, 3700 TONGEREN verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer en zijn klanten te verdedigen. 

Persoonlijke data of persoonsgegevens betreft alle informatie over een individu die kunnen toelaten om die persoon te identificeren. Het gaat hier niet om gegevens waar de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij proberen zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen om onze doelen te bereiken.

Aangezien we je helpen met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van je rechtspositie en/of een rechtsvordering is het mogelijk dat we specifieke en gevoelige informatie zullen moeten verzamelen en verwerken. Wij zullen deze informatie enkel aanwenden wanneer die dienstig is voor het bereiken van het mandaat dat jij ons hebt gegeven. Alle informatie wordt uiteraard met de meest strikte vertrouwelijkheid behandeld.

 

3. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)] en [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar plaatsvindt wordt er een expliciete toestemming gevraagd van de ouder of de voogd overeenkomstig artikel  6.1. a) (toestemming) Algemene Verordening Gegevensbescherming, en heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Er wordt ook voor de nieuwsbrief die men gebruikt een toestemming gevraagd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

4. Overmaken aan derden

Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Lijnrecht BV, Henisstraat 15, 3700 TONGEREN verbonden zijn.

In het kader van een procedure kan het mogelijk zijn dat we deze persoonsgegevens delen, in voorkomend geval, met hoven en rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, het Openbaar Ministerie en politionele instanties.

Daarnaast delen wij deze persoonsgegevens, in het kader van de behartiging van de belangen van de cliënt, met de advoca(a)t(en) van de tegenpartij of met de tegenpartij wanneer deze optreedt zonder bijstand van een advocaat of desgevallend met een vervangende advocaat. Als wij de bijstand nodig hebben van een derde partij zoals een deurwaarder, een notaris of een andere professional, dan zullen wij jouw toestemming vragen over welke derde partij moet geconsulteerd worden en over welke data met deze partij moet gedeeld worden.

In ons beroep komt het soms voor dat een termijn of enige andere vorm van tijdsdruk verhindert dat we jou vooraf toestemming vragen. In dit geval zullen we naar best vermogen oordelen en de gedeelde gegevens tot het strikt noodzakelijke minimum beperken. We zullen je in ieder geval zo snel mogelijk informeren over de derde partij die we hebben geraadpleegd en de gegevens die we daarmee gedeeld hebben en zullen je vragen om te bevestigen dat jij akkoord gaat met de actie die we voor jou hebben ondernomen.

Ingevolge een rechterlijke uitspraak kunnen wij eveneens gehouden zijn om deze persoonsgegevens te delen met een technisch raadsman, een expert of een gerechtelijk mandataris (i.e. notaris, gerechtelijke bewindvoerder, …) die bij vonnis of arrest is aangesteld.

Als we jouw persoonlijke gegevens ontvangen van een derde partij die jou naar ons verwijst, gaan we ervan uit dat deze gegevens rechtstreeks van jou of met je toestemming zijn verkregen. Mocht dit niet het geval zijn, laat ons dit dan direct weten.

Wanneer je je verzet tegen het delen van je data, vragen we je om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of je verder van onze diensten en/of goederen kan gebruik blijven maken.

Houd er rekening mee dat we wettelijk verplicht kunnen zijn om bepaalde gegevens te verwerken en mogelijks door te geven aan de relevante autoriteiten. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kunt u geen bezwaar maken tegen deze overdracht. Lijnrecht BV, Henisstraat 15, 3700 TONGEREN garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

5. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en de verjaringstermijn(en) relevant voor de juridische actie).

 

6. Website en cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen er cookies op jouw computer bewaard worden. Ze helpen om het bezoek van de website makkelijk te maken en jouw ervaring te verbeteren. Wanneer je onze website bezoekt zal je informatie krijgen over de cookies die we gebruiken en zullen we je vragen om daarvoor toestemming te geven. Elke keer dat je onze website bezoekt zal de webserver ook automatisch het IP-adres en/of je domeinnaam verwerken.

Het is mogelijk dat wij links publiceren naar websites die eigendom zijn van anderen en die door deze anderen worden beheerd. Als je op zo’n link klikt zal je naar een andere website navigeren. Zorg er steeds voor dat je de privacyverklaring van deze andere website leest en begrijpt, aangezien die kan verschillen van onze privacyverklaring. Als je je niet zeker voelt, of niet akkoord kan gaan met de privacyverklaring, raden we je aan om de betrokken website onmiddellijk te verlaten.

 

7. Sociale media

Als je de sociale media functies zoals bijv. “like-” of “share-”knop gebruikt als je onze sociale mediapagina bezoekt, weet dan dat je persoonsgegevens door het sociaal mediaplatform zullen verwerkt worden. Bij deze verwerking beschouwt de Europese regulator ons en het sociaal mediaplatform beide als gezamenlijke gegevensverwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat wij gezamenlijk bepalen waarom en hoe jouw persoonlijke data wordt verwerkt.

Hoe wij jouw persoonlijke data verwerken, vind je terug in deze privacyverklaring. Informatie over de verwerking door het betrokken sociaal mediaplatform kan je terugvinden in hun privacyverklaring. We vragen je om de privacyverklaring van het sociaal mediaplatform goed te lezen vooraleer je de sociale media-items op onze pagina of onze pagina op het sociaal mediaplatform bezoekt.

 

8. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je te allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en kan je ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van op hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt je gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@lijnrecht.be.

 

9. Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

10.Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - http://gegevensbeschermingsautoriteit.be - commission@privacycommission.be).