Lijnrecht.be

"Een verzameling van punten vormt één rechte lijn."

Privacyverklaring

Lijnrecht BVBA, Henisstraat 15, 3700 TONGEREN verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kan u ons mailen op volgend email adres: info@lijnrecht.be

Verwerkingsdoeleinden

Lijnrecht BVBA, Henisstraat 15, 3700 TONGEREN verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer en zijn cliënten te verdedigen.  

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 plaatsvindt wordt er een expliciete toestemming gevraagd van de ouder of de voogd overeenkomstig artikel  6.1. a) (toestemming), en heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Er wordt ook voor de nieuwsbrief die men gebruikt een toestemming gevraagd overeenkomstig de Algemene verordening gegevens bescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Lijnrecht BVBA, Henisstraat 15, 3700 TONGEREN verbonden zijn.

Lijnrecht BVBA, Henisstraat 15, 3700 TONGEREN garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).