Lijnrecht.be

"Blijven vernieuwen, dat is onze troef"

Afsprakennota tussen advocaat en cliënt

Kosten Lijnrecht              

-          Dossieropening:                                    € 50,00                                     

-          Dactylografie:                                        € 10,00

-          Kopie en drukwerk:                                € 0,30

-          Kilometervergoeding:                             € 0,50

-          Uurtarief verplaatsingstijd:                      € 60,00 ½ uurtarief

-          Uurtarief voor juridische prestaties:        € 120,00 uurtarief

 

1. Informatie
De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele termijn van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

2. Beroep op derden
De cliënt gaat akkoord dat de advocaat onder zijn verantwoordelijkheid voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers en andere deskundigen.

3. Kosten en erelonen
Overeenkomstig de richtlijnen van de Orde van Vlaamse Balies en van de Orde van Advocaten van de balie te Tongeren worden de kosten en erelonen als volgt begroot:
Uurtarief voor juridische prestaties: 120,00 EUR
Kost dossieropening: 50,00 EUR
Kost brief, fax, e-mail (per pagina): 10,00 EUR
Kost per kilometer: 0,50 EUR
Uurtarief voor verplaatsingen: 60,00 EUR

De gerechtskosten en de andere uitgaven (o.a. gerechtsdeurwaarderskosten, griffiekosten, vertalingskosten) die de advocaat heeft moeten voorschieten worden uiteraard precies en gedetailleerd in de staat van kosten en erelonen vermeld. Deze kosten en uitgaven worden doorgerekend aan de cliënt.

De advocaat dient tijdens de behandeling van het dossier één of meerdere voorschotten te vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en erelonen. Deze voorschotten worden uiteraard in mindering gebracht in de eindstaat van kosten en erelonen.

Deze staat van kosten en erelonen is betaalbaar op de zetel van het advocatenkantoor uiterlijk 30 dagen na datum. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de provisiestaat en/of de eindstaat dient hij deze binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk te protesteren.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en erelonen en bij gebrek aan gegrond protest is de cliënt op het openstaande saldo intrest verschuldigd en zulks aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van de schriftelijke aanmaning.

4. Derdengelden
De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt tijdig door aan zijn cliënt. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van zijn cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en erelonen.

5. Beëindiging van het mandaat:
De cliënt kan op elk ogenblik het mandaat beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt alsdan zijn eindstaat van kosten en erelonen over aan de cliënt. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan ten alle tijden een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.

6. Geschillen:
Het Belgisch recht is van toepassing partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Bij ontstentenis van minnelijke regeling zijn de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Download het .doc bestand