Lijnrecht.be

"Een korte communicatielijn, een glasheldere analyse en daadkracht."

Tarieven

Bekijk hieronder onze transparante afsprakennota.

Afsprakennota tussen advocaat en cliënt

Lijnrechte service staat niet loodrecht op dure raadplegingen. Vooruitstrevend in onze branche is dat wij werken met een transparante prijsstructuur in onze erelonen. Raadpleeg hier de fiche voor meer details.

In het hieronder vermelde hoofdstuk geven we een voorbeeld van een aantal juridische standaardprocedures. Indien deze procedures effectief standaard verlopen (en er dus geen bijkomende incidenten of stappen plaatsgrijpen) geven we een inschatting mee van de kosten per procedure en dit voorafgaandelijk. We wijzen erop dat dit louter indicatief is en een voorbeeld is hetwelk voor elke procedure op ons kantoor kan aangevraagd worden.

Indien u m.a.w. zelf een procedure wenst op te starten of noodgedwongen in een procedure betrokken wordt, kan u meedelen welke procedure dit is en maken we voor u een inschatting op van welke enerzijds de kosten en anderzijds het ereloon zijn van deze procedure voor zover deze procedure standaard verloopt. Indien er bepaalde onderdelen bijkomen die niet standaard verlopen, wordt hiervoor een bijkomend uurtarief aangerekend.

Hieronder vindt u een aantal van deze voorbeeldprocedures met bijhorende tijdsduur indien het standaard verloopt en dus de bijhorende kosten zowel in burgerlijke zaken als in handelsrechtelijke zaken.

Indien een en het ander niet duidelijk zou zijn, staan wij heel graag ter beschikking om u bijkomende info hierover te verschaffen. Rekening houdend met de complexiteit van een dossier, de gevraagde snelheid van werken en de reactietijd wordt er een onderscheid gemaakt in het uurtarief tussen particulieren en handelaars of firma’s.

De bedoeling van de weergave van deze procedures met een voorafgaandelijke inschatting is zuiver om rechtszoekende voorafgaandelijke aan het begin van een procedure een inschatting in te geven en het ereloon.